HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

 

AtribuțiiCompetențăLegislațieActe / FormulareLicitațiiContactAdrese

 

 

Codul de procedură civilă

- extras -

 

CAPITOLUL  II

Urmarirea silita asupra bunurilor mobile

SECȚIUNEA  III

Vânzarea bunurilor mobile

 

        Art. 431. - Executorul judecatoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație publica, vânzare directa si prin alte modalitați admise de lege.
        Executorul judecatoresc, cu acordul creditorului, poate sa-i încuviințeze debitorului sa procedeze el însuși la valorificarea bunurilor sechestrate. În acest caz, debitorul este obligat sa-l informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau denumirea si adresa potențialului cumpărător, precum si termenul în care acesta din urma se angajează sa consemneze prețul propus.

        Art. 431 indice 1
. - Daca valorificarea bunurilor urmează sa se facă prin vânzare la licitație publica, executorul judecatoresc, în termen de cel mult o zi de la întocmirea procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. 2, va fixa data, ora si locul licitației.

        Art. 432. - Vânzarea la licitație se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau, daca exista motive temeinice, în alt loc.

        Art. 433. - Executorul judecatoresc îl va înștiința pe debitor despre data, ora si locul vânzării la licitație.

        Art. 434. - Vânzarea nu se va putea face în mai puțin de doua săptămâni, nici în mai mult de doua luni de la data procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. 2.

        Art. 435. - Când însă atât creditorul, cât și debitorul vor cere, termenul vânzării se va putea prelungi.

        Art. 436. - De asemenea, daca bunurile sunt supuse pieirii sau stricăciunii, executorul judecatoresc va putea chiar din oficiu sa scurteze termenul de vânzare.

        Art. 437. - Cu cel puțin 3 zile înainte de tinerea licitației executorul judecatoresc va întocmi si va afișa publicația de vânzare la locul licitației, la sediul organului de executare, al primăriei de la locul vânzării bunurilor si al instanței de executare, iar atunci când apreciază ca este necesar, vânzarea la licitație va fi anunțata si într-un ziar de larga circulație.
        În cazul nerespectării dispozițiilor prevăzute la alin. 1, la cererea părții interesate, instanța de executare poate lua împotriva executorului judecatoresc masurile prevăzute la art. 108 indice 1
alin. 1 pct. 2 lit. g) si de art. 108 indice 3.

        Art. 438. - Daca, din cauza unei contestații sau a unei învoieli între părți, data, locul sau ora vânzării a fost schimbata de către autoritatea competenta, se vor face alte publicații si anunțuri, potrivit art. 437.

        Art. 439. - Publicațiile si anunțurile de vânzare vor cuprinde data, ora si locul licitației, enumerarea bunurilor ce vor fi oferite spre vânzare, cu indicarea pentru fiecare a prețului de începere a licitației, care este prețul prevăzut în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, cel stabilit prin expertiza.
        Costul acestor publicații si anunțuri se va avansa de către creditor în contul bunurilor urmărite.

        Art. 439 indice 1. - Poate participa la licitație orice persoana care, cel mai târziu până la începerea vânzării la licitație publica, a consemnat la Casa de Economii si Consemnațiuni, la dispoziția executorului judecatoresc, cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează sa le cumpere.

        Art. 442. - Vânzarea la licitație se va face în mod public de către executorul judecatoresc, care va oferi spre vânzare fiecare bun în parte sau mai multe bunuri împreuna, în funcție de natura si destinația lor.

        Art. 443. - Prețul de la care începe licitația este cel prevăzut în publicații sau anunțuri, potrivit art. 439 alin.1.
        Bunul se adjudeca celui care, după trei strigări succesive, făcute la intervale de timp care sa permită opțiuni si supralicitări, oferă prețul cel mai mare, chiar si atunci când, în lipsa de alți concurenți, acesta a fost singurul ofertant.
        Daca nu se obține prețul de începere a licitației, la același termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit. În toate cazurile, la preț egal va fi preferat cel care are un drept de preemțiune asupra bunului urmărit.

        Art. 444. - După adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa depună de îndată întregul preț, în numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de plata; la cererea sa, încuviințata de executorul judecatoresc, prețul se va putea depune în cel mult 5 zile.
        Daca prețul nu se va depune potrivit alin. 1, se va relua licitația sau, după caz, o alta modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este răspunzător atât de scăderea prețului obținut la a doua vânzare, cât si de cheltuielile făcute pentru aceasta; sumele se vor stabili de către executorul judecatoresc prin proces-verbal cu putere de titlu executoriu si se vor retine cu precădere din suma depusa conform art. 439 indice 1
.
        Executorul judecatoresc va consemna de îndată sumele de bani încasate, păstrând dovada consemnării. Despre aceasta el va face mențiune si în procesul-verbal de licitație.

        Art. 445. - Creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75% din prețul de începere a licitației.
        În cazul în care adjudecatar este însuși creditorul urmăritor, iar la urmărire nu participa alți creditori sau aceștia se afla într-un rang de preferința inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul prețului creanța sa, în tot sau în parte.

        Art. 446. - Licitația se va închide de îndată ce din sumele obținute se pot acoperi creanțele ce se urmăresc, precum si toate cheltuielile de executare.
        Executorul judecatoresc va declara închisa licitația si în cazul în care, în timpul acesteia, survine vreuna dintre situațiile prevăzute de art. 371? sau, după caz, de art. 428.

        Art. 447. - După închiderea licitației executorul judecatoresc va întocmi un proces-verbal despre desfășurarea si rezultatul acesteia, care va fi semnat de executor, creditor, debitor, precum si de adjudecatar.
        Executorul judecatoresc va elibera, sub semnătura sa, fiecărui adjudecatar în parte o dovada care va cuprinde data si locul licitației, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat si, după caz, a prețului plătit sau care urmează sa fie plătit.
        Dovada eliberata fiecărui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute; în cazul titlurilor de credit nominative, ajudecatarul va putea obține transferul acestora pe numele sau, în temeiul unei copii legalizate de pe acest proces-verbal.
        În toate cazurile, predarea bunului se va face după achitarea integrala a prețului; până la predare adjudecatarul suporta riscul pieirii bunului adjudecat.

        Art. 448. - În cazul în care bunul sechestrat nu s-a putut vinde în condițiile prezentei secțiuni, orice creditor care, potrivit legii, putea cere executarea silita asupra bunurilor mobile ale debitorului îl poate prelua în contul creanței sale la prețul prevăzut de art. 443 alin. 1. Daca acest preț este mai mare decât valoarea creanței, creditorul poate prelua bunul numai daca depune, în condițiile art. 444 alin. 1, suma de bani ce reprezintă diferența dintre preț si valoarea creanței.
        Daca mai mulți creditori vor sa preia bunul în condițiile alin. 1, acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferința stabilite de art. 563 si 564.
        Bunurile sechestrate, care nu au putut fi valorificate în condițiile prezentei secțiuni, rămân indisponibilitate cel mult 6 luni de la data sechestrului. În cursul acestui termen executorul poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. Daca nici după expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, ele se restituie debitorului.

        Art. 449. - În cazul vânzărilor făcute în condițiile prezentei secțiuni nu este admisibila nici o cerere de desființare a vânzării împotriva terțului adjudecatar care a plătit prețul, în afara de cazul în care a existat frauda din partea acestuia.
        Când adjudecatar a fost creditorul, vânzarea va putea fi desființata, daca exista temei de nulitate.

 

CAPITOLUL  IV

Urmărirea silita asupra bunurilor imobile

SECȚIUNEA  III

Vânzarea la licitație

 

         Art. 500. - Daca în termen de 15 zile de la primirea somației debitorul nu plătește datoria, executorul judecatoresc va începe procedura de vânzare.
        Executorul va stabili de îndată prețul imobilului, iar în cazul în care considera necesar va cere părerea unui expert. Dispozițiile art. 411 alin. 3 sunt aplicabile.
        Totodată, executorul va cere biroului de carte funciara sa-i comunice drepturile reale si alte sarcini care grevează imobilul urmărit. Titularii acestor drepturi vor fi înștiințați despre executare si vor fi citați la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.
        Separat de prețul imobilului se va determina prin expertiza si valoarea drepturilor de uzufruct, uz, abitație sau servitute, daca aceste drepturi au fost intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci; în cazul imobilelor înscrise în cartea funciara se va avea în vedere valoarea acestor drepturi menționată în cartea funciara, iar daca nu este înscrisa, ea se va stabili, când este cazul, prin expertiza.

        Art. 501. - După emiterea somației si în tot cursul executării silite executorul judecatoresc poate numi un administrator-sechestru daca aceasta măsura este necesara în vederea unei mai bune administrări a imobilului urmărit, precum încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare si apărarea în litigiile privitoare la acest bun. De asemenea, la cererea creditorului, executorul va numi un administrator-sechestru.
        Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica.
        Administratorul-sechestru va consemna veniturile încasate si va depune recipisa la executor.
        Când administrator-sechestru este numita o alta persoana decât debitorul, executorul îi va fixa drept remunerație o suma, ținând seama de activitatea depusa, stabilind totodată si modalitatea de plata.

        Art. 502. - În cazul neîndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina sa, administratorul-sechestru, la cererea oricărei persoane interesate, poate fi revocat de către executorul judecatoresc.
        De asemenea, la cerere, administratorul-sechestru poate fi obligat la despăgubiri de către instanța de executare.

        Art. 503. - Daca debitorul nu are alt mijloc de existenta decât veniturile imobilului urmărit, la cererea acestuia, executorul judecatoresc, prin proces-verbal, poate sa-i fixeze o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru traiul lui si al familiei sale.
        Împotriva măsurii luate de către executorul judecatoresc cei interesați se pot adresa instanței de executare. Instanța va cita părțile în termen scurt, în camera de consiliu, si va hotărî prin încheiere irevocabila.

        Art. 504. - În termen de 5 zile de la stabilirea prețului imobilului executorul va întocmi si va afișa publicația de vânzare a acestuia, care va cuprinde următoarele mențiuni:
        1. denumirea si sediul organului de executare;
        2. numărul dosarului de executare;
        3. numele si calitatea executorului;
        4. numele si domiciliul ori, după caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului;
        5. titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliara;
        6. identificarea imobilului si descrierea lui sumara;
        7. prețul la care a fost evaluat imobilul;
        8. mențiunea, daca va fi cazul, ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitație sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, si ca, în cazul în care aceste creanțe nu ar fi acoperite la prima licitație, se va proceda, în aceeași zi, la o noua licitație pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi.     Prețul de la care vor începe aceste licitații va fi cel prevăzut de art. 509 alin. 3 si 4;
        9. data, ora si locul vânzării la licitație;
        10. invitația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa-l anunțe executorului înainte de data stabilita pentru vânzare;
        11. invitația către toți cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si, până la acel termen, sa prezinte oferte de cumpărare;
        12. mențiunea ca ofertanții sunt obligați sa depună, până la termenul de vânzare, o cauțiune reprezentând 10% din prețul la care a fost evaluat imobilul;
        13. data afișării publicației de vânzare;
        14. semnătura si stampila executorului judecatoresc.
        Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 30 de zile si nici mai lung de 60 de zile de la afișarea publicației de vânzare la locul unde va avea loc licitația.
        Publicația de vânzare se va afișa la sediul organului de executare si al instanței de executare, la locul unde se afla imobilul urmărit, la sediul primăriei în a cărei raza teritoriala este situat imobilul, precum si la locul unde se desfășoară licitația, daca acesta este altul decât locul unde este situat imobilul.
        Executorul judecatoresc, la cererea celui interesat, va anunța vânzarea la licitație si într-un ziar de larga circulație.
        Debitorul va fi înștiințat despre data, ora si locul vânzării.
        Dispozițiile art. 439 alin. 2 sunt aplicabile.

        Art. 505. - În cazul în care se urmărește imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicție, o copie de pe publicația de vânzare a imobilului se depune si la parchetul de pe lângă instanța de executare.

        Art. 506. - Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitație sunt obligate sa depună la Casa de Economii si Consemnațiuni, la dispoziția executorului judecatoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cauțiune reprezentând 10% din prețul la care a fost evaluat imobilul. Dovada consemnării va fi atașata ofertei de cumpărare.
        Nu au obligația de a depune cauțiunea prevăzuta la alin. 1 creditorii care au creanțe în rang util, potrivit ordinii de preferința prevăzute de art. 563 si 564.
       
De asemenea, sunt dispensate de cauțiunea prevăzuta la alin. 1 persoanele care, împreuna cu debitorul, dețin imobilul urmărit în proprietate comuna pe cote-părți.

        Art. 507. - Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instanței de executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. În comune vânzarea se poate efectua si la sediul primăriei în raza căreia este situat imobilul.
        Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

        Art. 508. - Vânzarea la licitație se face în mod public si se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate.
        Daca mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu aceeași ipoteca sau daca corpul de proprietate este compus din mai multe parcele, executorul judecatoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea sa se facă în același timp pentru mai multe corpuri de proprietate sau separat pentru fiecare parcela în parte.
        În cazul când corpurile de proprietate sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea mențiuni, va fi stabilita de executor.

        Art. 509. - Licitația începe prin citirea de către executor a publicației de vânzare si a ofertelor primite până la acea data.
        Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care sa permită opțiuni si supralicitări, pornind de la prețul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea potrivit art. 500 alin. 2 sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preț.
        Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitație sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la prețul cel mai mare oferit sau, în lipsa, de la cel fixat în publicație, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. 500 alin. 4.
        Daca din cauza existentei drepturilor arătate la alin. 3 nu s-a putut obține un preț suficient pentru acoperirea creanțelor ipotecare înscrise anterior, socotite după datele din cartea funciara, executorul judecatoresc va relua în aceeași zi licitația pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la prețul menționat în publicația de vânzare, fără scăderea arătată în alin. 3.
        În cazul în care nu este oferit nici prețul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o noua publicație în condițiile art. 504 alin. 3. La acest termen licitația va începe de la prețul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Daca nu se obține prețul de începere a licitației, la același termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit. Vânzarea se va putea face chiar daca se prezintă o singura persoana care oferă prețul de la care începe licitația.

        Art. 510. - Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitație, a oferit prețul de vânzare potrivit dispozițiilor art. 509. La preț egal va fi preferat cel care are un drept de preemțiune asupra bunului urmărit.
        În toate cazurile, creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.

        Art. 511. - Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfășurarea si rezultatul fiecărei licitații. În procesul-verbal vor fi menționați toți cei care au participat la licitație, sumele oferite de fiecare participant, precum si adjudecatarul imobilului. Procesul-verbal va fi semnat de executor, creditor, debitor si de adjudecatar.

        Art. 512. - Adjudecatarul imobilului va depune prețul la dispoziția executorului judecatoresc în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ținându-se seama de cauțiunea depusa în contul prețului.
       
Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanța sa în contul prețului, fiind obligat, daca este cazul, sa depună diferența de preț. Daca exista alți creditori care au un drept de preferința în condițiile art. 563 si 564, el va depune până la concurenta prețului de adjudecare si suma necesara pentru plata creanțelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferența de preț.

        Art. 513. - Daca adjudecatarul nu depune prețul în termenul prevăzut de art. 512 alin. 1, imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, el fiind obligat sa plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație si eventuala diferența de preț. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitație prețul oferit inițial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitație.
        Daca la noul termen de licitație imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat sa plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.
       
Suma datorata potrivit alin. 1 si 2 de fostul adjudecatar se stabilește de executor prin procesul-verbal de licitație, care constituie titlu executoriu. Aceasta suma se va retine cu precădere din cauțiunea depusa.

        Art. 514. - După adjudecarea imobilului către unul dintre participanții la licitație, executorul, la cerere, va dispune restituirea cauțiunilor depuse de ceilalți participanți, procedând, când este cazul, potrivit dispozițiilor art. 513 alin. 3.

        Art. 515. - La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate stabili plata prețului în rate, numărul acestora, cuantumul si data scadenței lor, precum și suma care se plătește de îndată drept avans.

 

 
Webmaster Eugen Hurubă - © 2006 - 2014  S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.
 
   Juridic     Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau   TopSiteuri.ro - Adauga si site-ul tau - Director web